Bij deze willen wij alle leden uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op donderdag 5 juli, 20.00 uur, in de kantine van KV Klimroos.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017
3. Jaarverslag secretaresse
4. Jaarverslag wedstrijdsecretaresse
5. Jaarverslag commissie accommodatie en kledingbeheer
6. Financieel jaarverslag (penningmeester)
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Vaststellen contributie 2018 – 2019
10. Jaarverslag TC, Activiteiten- , Sponsor- en PR- commissie
11. Verslag scheidsrechterszaken
12. Samenwerking VVO
13. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:
– Ingrid Swaanen
Voordracht door bestuur:
– Cathrien Wind
14. Rondvraag
15. Sluiting en borrel

Je hebt JavaScript ondersteuning nodig op deze website. Deze browser ondersteunt JavaScript niet of er worden scripts geblokkeerd. Daardoor kunnen de verjaardagen, programma, standen en uitslagen niet getoond worden.